Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2018 році

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)741386 (0536)796130
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.is-ntc.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
   

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

30.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ” було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть укладатись Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких є продаж i придбання товарiв, послуг, нерухомостi, активiв граничною вартiстю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо пiдписання цих правочинiв Головi Правлiння -директору Товариства у вiдповiдностi до Статуту.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить12266,2 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 774,49%.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 50513 штук та “проти” – 0 штук.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   02.04.2018
(дата)