Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 30 березня 2018 року

Приватне акціонерне товариство
“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)

повідомляє , що

Загальні збори акціонерів відбудуться 30 березня 2018 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться 30 березня 2018 року з 15.30 до 15.45 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 26 березня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Головою лічильної комісії обрати – Альперіну Олену Миколаївну,Секретарем – Мягку Ніну Всеволодівну.

 1. Обрання голови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.

 1. Затвердження порядку денного і регламенту.

Проект рішення: Затвердити запропонований  порядок  проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Правління та Ревізійної комісії.

 1. Розгляд звіту Правління за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік

 1. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2017 рік.

 1. Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Використання прибутку в 2017 році ― затвердити.  За поточними результатами фінансової діяльності в 2018 році використати кошти відповідно до бюджету. Дивіденди за підсумками роботи за 2017 рік нарахувати у розмірі 3 (три) гривні на акцію. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18 квітня 2018 року. Встановити початок виплати дивідендів з 14 травня 2018р. по 31 серпня 2018р. в повному обсязі через депозитарну систему України.

 1. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції голові та секретарю загальних зборів, голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.  Доручити голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу здійснити заходи пов’язані з державною реєстрацією змін до Статуту товариства, викладеного у новій редакції. Затвердити Положення «Про загальні збори» у нової редакції. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

 1. Припинення повноважень Голови Правління-директора  та членів Правління, голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 2. Обрання членів Правління Товариства.
 3. Обрання Голови Правління-директора Товариства.
 4. Обрання членів Ревізійної комісії.
 5. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

 1. Схвалення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити значні договори, щодо яких є заінтересованість.

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:Дозволити Правлінню здійснення значних правочинів, а саме: продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 лютого 2018р.) загальна кількість акцій у випуску-50513 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій у випуску –  50513 штуки простих іменних акцій.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів мають права:

•        ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

•        отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

•        не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com  протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний (2017 р.) орієнтовно Попередній(2016 р.)
Усього активів 12266 9238
Основні засоби(за залишковою вартістю) 2605 2190
Довгострокові фінансові інвестиції 71 275
Запаси 7188 4433
Сумарна дебіторська заборгованість 1925 1444
Грошові кошти та їх еквіваленти 224 294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8107 5380
Власний капітал 9496 6769
Зареєстрований статутний капітал 1111 1111
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 2770 2469
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2828 2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50513 50513
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 55,98559 0,03959

Голова правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                      О.І.Оксак

Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол  від 22.02.2018р. № 2

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.02.2018 року у №39 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».