Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів у 2017 році

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м. Кременчук, проспект СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)741386 (0536)796130
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.is-ntc.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
   

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

   28 березня 2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про виплату дивідендів, встановлено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про виплату дивідендів – 28 березня 2017 року.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18.04.2017р.
Розмір дивідендів, що підлягають виплати відповідно до рішення загальних зборів – 101017,42 грн.
Строк виплати дивідендів – з 12.05.2017 року по 25.08.2017 року.
Спосіб виплати дивідендів – через депозитарну установу.
Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Оксак Олег Іванович
Голова Правління-директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   29.03.2017
(дата)