Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, м.Кременчук, проспект СВОБОДИ, буд.4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)741386 (0536)796130
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.is-ntc.com
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
   

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

30 березня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, встановлено дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати.
Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 30 березня 2018 року.Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 18.04.2018р.Дивiденти за пiдсумками роботи за 2017 рiк нарахувати у розмiрi 3 (три) гривнi на одну акцiю.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 151526.12 грн.Строк виплати дивiдендiв – з 14.05.2018 року по 31.08.2018 року.Способ виплати дивiдендiв – через депозитарну установу.Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Оксак Олег Iванович
Голова Правлiння-директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   02.04.2018
(дата)