Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.12.2021 році

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.12.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1309/3
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова Правління-директор       Оксак О.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство “Науково-технiчний центр “Iнформацiйнi системи”

  1. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження:

            39600, Полтавська обл., Кременчук, проспект Свободи, 4

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            24560488

  1. Міжміський код та телефон, факс:

            (0536) 74-13-86, (0536) 76-50-70

  1. Адреса електронної пошти:

            ntc@is.pl.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://is-ntc.com/ru/korporativnye-novosti/osobliva-informatsiya-emitenta 10.12.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 10.12.2021 5 000 19 700 25,38
Зміст інформації:
10.12.2021 року  позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ” було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:1.Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ “УКРСИББАНК”, АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, АТ “АЛЬФА-БАНК”, та інших банківських чи кредитних установах строком не більше  ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних.2.Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 19700 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 25,38%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 50513 штук та “проти” – 0 штук.

Завантажити цей документ можна тут …

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …

Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …