Повідомлення по позачергові загальні збори акціонерів 10.12.2021 року

Приватне акціонерне товариство
“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)

повідомляє , що

Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 10 грудня 2021 року о 10.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться 10 грудня 2021 року з 09.30 до 09.45 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 06 грудня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з  порядком денним.

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: головою лічильної комісії – Альперіну Олену Миколаївну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.

  1. Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.

  1.  Затвердження порядку денного і регламенту.

Проект рішення: Затвердити запропонований  порядок  проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

  1. Прийняття рішення про припинення участи в БФ «Злагода».

Проект рішення: Припинити участь в БФ «Злагода».

Доручити Голові правління-директору Оксаку Олегу Івановичу прийняти участь у загальних зборах учасників БФ «Злагода» по припиненню юридичної особи БФ «Злагода» в результаті її ліквідації, підписати протокол загальних зборів учасників БФ «Злагода», подавати документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, підписувати заяви, та вчиняти інші дії, пов’язані з припинення юридичної особи БФ «Злагода» в результаті її ліквідації.

  1. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.

Проект рішення: Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів  в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських та кредитних установах строком не більше  ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства,  надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ “Науково-технічний центр “Інформаційні системи”, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з ІТ Райський Олександр Юхимович.

У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства: 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ “Науково-технічний центр “Інформаційні системи”.

Станом на 24 годину 19.11.2021 р. (дата складання  переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить – 50513 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 50513 шт.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com  протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Телефон для довідок: (0536) 76-50-15

Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол  № 8/1  від  16 листопада 2021р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                         О.І.Оксак

Завантажити цей документ

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …