Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 25.03.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, Кременчук, вул.60 років Жовтня, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (05366)2-13-26 (0536)79-61-30
5. Електронна поштова адреса buhgalter@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації htpp://www.is.pl.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”, які відбулися 21.03.2014р., прийнято наступні рішення по зміні складу посадових осіб Товариства:
Обрати Будко Олександра Олександровича головою правління з 21 березня 2014 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 р. по теперiшнiй час – голова правління ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, член Наглядової ради ПАТ “Кредмаш”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Оксака Олега Iвановича членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 по 2011 р. -член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з виробництва. З 2011 р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з виробництва та реалiзации. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Райського Олександра Юхимовича членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Кузьмiну Наталю Анатолiївну членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, головний бухгалтер ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Мiтюкову Олену Володимирiвну членом правлiння з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час – член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, зам. директор з iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Леснову Людмилу Вячеславiвну головою ревiзiйної комiсiї з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009р. по теперiшнiй час – голова ревiзiйної комiсiї, головний економiст ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Бажинова Iвана Харитоновича членом ревiзiйної комiсiї з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 по 2011рр. – член ревiзiйної комiсiї, начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по теперiшнiй час -член ревiзiйної комiсiї , зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Обрати Ляшенко Нiну Гур’ївну членом ревiзiйної комiсiї з 21 березня 2014 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 по 2011рр. – член ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, член правлiння ПАТ “Кредмаш”- начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Кредмаш”. З 2011р. по теперiшнiй час – член ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”,секретар Наглядової ради – начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Кредмаш”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Будко Олександр Олександрович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   24.03.2014
(дата)