Повідомлення про проведення загальних зборів 21.03.2014

Приватне акціонерне товариство 
“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”

Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться

21 березня 2014 року о 16.00 за адресою:

м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал)

Порядок денний

  1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження порядку денного і регламенту.
  3. Затвердження річного звіту правління про фінансово-господарську діяльності у 2013 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
  4. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства.
    1. 5. Затвердження розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік
  5. Обрання членів Правління товариства.
  6. Обрання членів Ревізійної комісії
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом “Про акціонерні товариства”

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 17 березня 2014 року.
Реєстрація учасників відбудеться 21 березня 2014 року з 15.30 до 15.45.
Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
(тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.
Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника Період
Звітний (2013 р.) орієнтовно Попередній (2012 р.)
Усього активів 5851,0 6245,0
Основні засоби 2889,0 3085,0
Довгострокові фінансові інвестиції 275,0 275,0
Запаси 1857,0 2125,0
Сумарна дебіторська заборгованість 621,0 622,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,0 94,0
Нерозподілений прибуток 3844,0 3903,0
Власний капітал 5233,0 5292,0
Статутний капітал 1111,0 1111,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 619,0 953,0
Чистий прибуток (збиток) (59,0) (893,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50513 50513
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 99

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 11.02.2014 року у №28 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                                  О.О.Будко
13.02.2014р.