Особлива інформація про зміну складу посадових осіб товариства у 2018 році

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Науково-технiчний центр “Iнформацiйнi системи”
2. Код за ЄДРПОУ 24560488
3. Місцезнаходження 39600, Кременчук, проспект Свободи, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (0536)74-13-86 (0536)79-61-30
5. Електронна поштова адреса ntc@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.is-ntc.com
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. Будко Людмилу Петрiвну на пiдставi особистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством. З 2009 р. по теперiшнiй час – зам.головного бухгалтера ТОВ “НВО “БАЛАНС+КЛУБ”, головний бухгалтер ГО ” Клуб бухгалтеров “БАЛАНС+”. З 2015 року – член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Будко Людмили Петрiвни як члена Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї та обранням членом Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року. З 2015 року – член Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,0653%, володiє 33 акцiями емiтента.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Райського Олександра Юхимовича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Кузьмiной Наталiї Анатолiївни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996р. по 2018р. – член правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, головний бухгалтер ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Мiтюкової Олени Володимирiвни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 2008р. по 2018р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, зам. директор з iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Леснової Людмили Вячеславiвни у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї та обранням Головою комiсiї з 30 березня 2018 року. З 1996р. по 2018р – Голова Ревiзiйної комiсiї, головний економiст ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Правлiння Бажинова Iвана Харитоновича у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням членом Правлiння з 30 березня 2018 року. З 1996р. по 2015р – член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2015р. по 2018р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по теперiшнiй час – зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Нiни Гур’ївни як члена Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї та обранням членом Ревiзiйної комiсiї з 30 березня 2018 року. З 2009р. по 2018р – член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. припинено повноваження Оксака Олега Iвановича як Голови Правлiння-директора з 30 березня 2018 року у звязку з завершенням термiну повноважень згiдно законодавства та Статуту Товариства, обранням нового складу Правлiння та обранням Головою Правлiння-директором з 30 березня 2018 року. З 22.09.2015р. по 2018 рiк– Голова Правлiння-директор ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано головою Правлiння-директором Оксака Олега Iвановича з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень Голови Правлiння-директора згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2015р.- член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” . З 2011 р. по 2015 рiк – директор з виробництва та реалiзации ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2015р.- голова Правлiння -директор ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,0653%. Володiє 33 акцiями емiтента.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Правлiння Райського Олександра Юхимовича з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 2009 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних зачергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Правлiння Кузьмiну Наталiю Анатолiївну з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2018р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, головний бухгалтер ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Правлiння Мiтюкову Олену Володимирiвну з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 2008р. по 2018р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, зам. директор з iнформацiйних технологiй – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Леснову Людмилу Вячеславiвну з 30 березня 2018 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2018р. – Голова Ревiзiйної комiсiї, головний економiст ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Правлiння Бажинова Iвана Харитоновича з 30 березня 2018 року безстроково до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Правлiння згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2015р – член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по теперiшнiй час – зам. директора з виробництва та реалiзацiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2015р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.
Рiшенням загальних чергових зборiв акцiонерiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 30.03.2018р. на пiдставi особистої заяви обрано членом Ревiзiйної комiсiї Ляшенко Нiну Гур’ївну з 30 березня 2018 року на строк до винесення питання на Загальнi збори акцiонерiв про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з Статутом та законодавством. З 2009р. по 2018р – член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по 2014р. – секретар Наглядової ради – начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Кредмаш”. З 2014 року по теперiшнiй час – корпоративний секретар ПАТ “Кредмаш”. Непогашеної (незнятої) судимостi та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних данних. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%, акцiями емiтента не володiє.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Оксак Олег Iванович
Голова правлiння-директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   02.04.2018
(дата)