Проекти рішень з порядку денного загальних зборів акціонерів в 2017 році

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство НТЦ «Інформсистеми» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться  28 березня 2017 року о 16.00 у приміщенні НТЦ (конференц-зал), за адресою:  м. Кременчук, пр.Свободи, 4.

Проекти  рішень до порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі::

1.Альперіна Олена Миколаївна

2.Мягка Ніна Всеволодівна

 1. Обрання голови и  секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів О.В.Мітюкову,

секретарем – В.А.Оксак

 1. Затвердження порядку денного і регламенту.

Проект рішення:

Затвердити  порядок денний та регламент

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування .

Проект рішення:

Затвердити  порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені засвідчує голова реєстраційної комісії

 1. Затвердження річного звіту правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Річний звіт правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік ― затвердити.
 2. Підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства ― затвердити.
 3. Валюту балансу в сумі 9238 тис. грн. ― затвердити.
 4. Правлінню Товариства:
  • вважати основним завданням в 2017 році:
  • забезпечити виконання діючих програм, що спрямовані на стабілізацію роботи підприємства, розширення ринку збуту, підвищення якості продукції та послуг, зменшення витрат та збільшення прибутку;
  • розробити конструкторську документацію, виготовити дослідний зразок та приступити до дослідних випробувань пальника рідинного;
  • розробити конструкторську документацію та програмне забезпечення, виготовити дослідний зразок та почати дослідно-промислову експлуатацію  системи управління асфальтозмішувальних установок  нової серії КДМ208, КДМ206;
  • організувати виробництво пальників газових ГГПа-5 та ГГПа-9 на механоскладальній дільниці НТЦ;
  • забезпечити належне виконання усього комплексу робіт та послуг у сфері інформаційних технологій, що зазначені у Генеральному договорі між ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» та ПАТ «Кредмаш»;
  • за наявності фінансування, забезпечити виконання пунктів наказу №1 Генерального замовника ПАТ “Кредмаш”, що відносяться до НТЦ “Інформсистеми”.
  • розробити заходи по усуненню критичних зауважень, висловлених на зборах (термін – травень 2017р.)
 1. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії товариства.

Проект рішення:

 1. Звіт про роботу ревізійної комісії за 2016 рік – затвердити.
 2. Висновки ревізійної комісії – затвердити.

     7. Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

 1. Використання прибутку в 2016 році ― затвердити.
 2. За поточними результатами фінансової діяльності в 2017 році використати кошти відповідно до бюджету.
 3. Дивіденди за підсумками роботи за 2016 рік нарахувати у розмірі 2 (дві) гривні на акцію. Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 18 квітня 2017 року. Встановити початок виплати дивідендів з 12 травня 2017р. по 25 серпня 2017р. в повному обсязі через депозитарну систему України.
 1. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до Статуту Товариства.
 2. Затвердити нову редакцію Статуту.
 3. Надати повноваження на підписання Статуту у новій редакції голові та секретарю загальних зборів, голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.
 4. Доручити голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу здійснити реєстрацію Статуту згідно діючого законодавства.
 1. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до Положення «Про загальні збори».
 2. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори».
 1. Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом “Про акціонерні товариства”

       1. Дозволити Правлінню продаж і придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95 млн. грн. протягом одного року з дати прийняття такого рішення;
       2. Дозволити підписання договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.