Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 23.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Код за ЄДРПОУ   24560488
3. Місцезнаходження   39600, Кременчук, вул.60 років Жовтня, 4
4. Міжміський код, телефон та факс   (0536)74-13-86 (0536)79-61-30
5. Електронна поштова адреса   buhgalter@is.pl.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації   www.is-ntc.com
7. Вид особливої інформації   Зміна складу посадових осіб емітента

II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

     Рішенням загальних позачергових зборiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. Будко Людмилу Петрiвнуобрано членом Ревiзiйної комісії з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2009 р. по теперiшнiй час – зам. головного бухгалтера ТОВ “НВО “БАЛАНС+КЛУБ”, головний бухгалтер Клуба бухгалтеров “БАЛАНС+”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” від 22.09.2015р. припинено повноваження члена Правління Оксака Олега Івановича у зв’язку зi смертю Голови Правління Товариства та обранням Головою правління з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22 вересня 2015р.- член Правління ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” . З 2009р. по 2011 р. – директор з виробництва ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011 р. по теперiшнiй час – директор з виробництва та реалiзации ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною дiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0,0653%. Володіє 33 акціями емітента.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. припинено повноваження члена Правління Райського Олександра Юхимовича у зв’язку зi смертю Голови Правління Товариства, обранням нового складу Правління та обранням членом Правління з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з iнформацiйних технологій. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. припинено повноваження члена Правління Кузьмiной Наталії Анатоліївни у зв’язку зі смертю голови Правління товариства, обранням нового складу Правління та обранням членом Правління з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р. – член правління ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, головний бухгалтер ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” від 22.09.2015р. припинено повноваження члена Правління Мiтюкової Олени Володимирівни у зв’язку зi смертю Голови Правління Товариства, обранням нового складу Правління та обранням членом Правління з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2008р. по 22.09.2015р. – член Правління ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, зам. директор з iнформацiйних технологій – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акцiями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комісії Леснової Людмили Вячеславiвни у зв’язку зi смертю Голови Правління Товариства, обранням нового складу Правління та обранням Головою Ревiзiйної комісії з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – Голова Ревiзiйної комісії, головний економіст ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Бажинова Iвана Харитоновича у зв’язку зi смертю Голови Правління Товариства, обранням нового складу Правління, Ревiзiйної комісії та обранням членом Правління з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – член Ревiзiйної комісії ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2009 по 2011рр. – начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по теперiшнiй час – зам. директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рiшенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” від 22.09.2015р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комісії Ляшенко Нiни Гур’ївни у зв’язку зi смертю Голови Правлiння Товариства, обранням нового складу Правлiння, Ревiзiйної комiсiї та обранням членом Ревiзiйної комiсiї з 22 вересня 2015 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – член Ревiзiйної комісії ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по 2014р. – секретар Наглядової ради – начальник планово-економічного вiддiлу ПАТ “Кредмаш”. З 2014 року по теперiшнiй час – корпоративний секретар ПАТ “Кредмаш”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатисьпевноюдiяльнiстю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0%, акцiями емiтента не володіє.
     Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. припинено повноваження Будко Олександра Олександровича як Голови Правління з 22 вересня 2015 року у зв’язку зi смертю . З 1996 р. по 22.09.2015р. – Голова Правління ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0,0653%. Володіє 33 акціями емітента.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано головою Правлiння Оксака Олега Iвановича з 22 вересня 2015 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22 вересня 2015р.- член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” . З 2009р. по 2011 р. – директор з виробництва ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011 р. по теперiшнiй час – директор з виробництва та реалiзации ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та,або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капiталi емітента – 0,0653%. Володіє 33 акціями емітента.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” від 22.09.2015р. обрано членом Правління Райського Олександра Юхимовича з 22 вересня 2015 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996 р. по теперiшнiй час – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” – директор з iнформацiйних технологiй. Непогашеної (не знятої) судимостi та заборони обіймати певнi посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рiшенням загальних позачергових зборiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано членом Правлiння Кузьмiну Наталiю Анатолiївну з 22 вересня 2015 року на строк три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, головний бухгалтер ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано членом Правлiння Мiтюкову Олену Володимирiвну з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 2008р. по 22.09.2015р. – член Правлiння ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”, зам. директор з iнформацiйних технологій – начальник вiддiлу корпоративних систем ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рiшенням загальних позачергових зборiв ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано Головою Ревiзiйної комісії Леснову Людмилу Вячеславiвну з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – Голова Ревiзiйної комісії, головний економіст ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рiшенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано членом Правлiння Бажинова Iвана Харитоновича з 22 вересня 2015 року настрок три роки згiдно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – член РевiзiйноїкомiсiїПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2009 по 2011рр. – начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по теперiшнiй час – зам. директора з виробництва та реалізації ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.
     Рішенням загальних позачергових зборів ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми” вiд 22.09.2015р. обрано членом Ревiзiйної комісії Ляшенко Нiну Гур’ївну з 22 вересня 2015 року на строк три роки згідно з Статутом та на пiдставi особистої заяви. З 1996р. по 22.09.2015р – член Ревiзiйної комісії ПрАТ НТЦ “Iнформсистеми”. З 2011р. по 2014р. – секретар Наглядової ради – начальник планово-економічного відділу ПАТ “Кредмаш”. З 2014 року по теперiшнiй час – корпоративний секретар ПАТ “Кредмаш”. Непогашеної (не знятої) судимості та заборони обіймати певні посади та, або займатись певною діяльністю не має. Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Частка в статутному капіталі емітента – 0%, акціями емітента не володіє.

III. ПІДПИС

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Оксак Олег Iванович
Голова правління   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   23.09.2015
(дата)