Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (отримання кредитів) 13.03.2019

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння-директор       Оксак Олег Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   13.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39600, м.Кременчук, проспект СВОБОДИ, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
24560488
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)741386 (0536)765070
6. Електронна поштова адреса
ntc@is.pl.ua
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* – –  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.is-ntc.com в мережі Інтернет 13.03.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

ВІДОМОСТІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.03.2019 2000 13299 15.04
Зміст інформації:
12.03.2019 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР “IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ” було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме:
Надати повноваження Правлiнню Товариства на прийняття рiшення щодо отримання кредитiв та/або овердрафтiв в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та iнших банкiвських чи кредитних установах строком не бiльше нiж 12 мiсяцiв, в сумi, що не перевищує 2 000 000 (два мiльйона) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 вiдсотка рiчних.Надати повноваження на пiдписання договорiв на отримання кредитiв та/або овердрафтiв в вищевказаних установах головi Правлiння – директору Оксаку Олегу Iвановичу..
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить13299 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 15,04%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” – 50513 штук та “проти” – 0 штук.

Завантажити цей документ можна тут …

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …