ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Фев24

Повідомлення про проведення зборів акціонерів в 2017 році

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

 

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року о 16.00 за адресою:
    м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

2. Реєстрація акціонерів відбудеться 28 березня 2017 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 22 березня 2017 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання голови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Затвердження порядку денного і регламенту.
  4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  5. Затвердження річного звіту Правління про фінансово-господарську діяльність у 2016 році та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.
  6. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства.
  7. Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2016 рік.
  8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.
  9. Затвердження Положення «Про загальні збори» у нової редакції.
  10. Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом "Про акціонерні товариства".

 

5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

51. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

6. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

                                                                                                                                                         (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2016 р.) орієнтовно

Попередній

(2015 р.)

  Усього активів

9238

8502

  Основні засоби

2190

2244

  Довгострокові фінансові інвестиції

275

275

  Запаси

4433

3575

  Сумарна дебіторська заборгованість

1444

1055

  Грошові кошти та їх еквіваленти

294

786

  Нерозподілений прибуток

5380

5464

  Власний капітал

6769

6853

  Статутний капітал

1111

1111

  Довгострокові зобов'язання

-

-

  Поточні зобов'язання

2469

1649

  Чистий прибуток (збиток)

2

899

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

50513

50513

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

85

92

 

 

Голова правління
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                               О.И.Оксак

Затверджено Правлінням
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»
Протокол від 14.02.2017р. № 2

 

 

JoomShaper