ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Фев26

Повідомлення про проведення загальних зборів 10.04.2015

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

 

 

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня2015 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал).

2.Реєстрація акціонерів відбудеться 10 квітня 2015 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 6 квітня 2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний

1.       Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборівакціонерів.

2.       Затвердження порядку денного і регламенту.

3.       Затвердження річного звітуправління про фінансово-господарськудіяльністьу 2014 роціта основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

4.       Затвердження звіту тависновку ревізійної комісіїтовариства.

5.       Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 рік

6.       Попереднєсхваленнязначних правочинів,які можездійснюватиТовариство згіднозчиннимЗаконом"Проакціонернітовариства"

 5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2014 р.) орієнтовно

Попередній

(2013 р.)

Усього активів

6523,0

5853,0

Основні засоби

2470,0

2889,0

Довгострокові фінансові інвестиції

275,0

275,0

Запаси

2580,0

1856,0

Сумарна дебіторська заборгованість

984,0

621,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

48,0

10,0

Нерозподілений прибуток

4646,0

3836,0

Власний капітал

6035,0

5225,0

Статутний капітал

1111,0

1111,0

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

488,0

628,0

Чистий прибуток (збиток)

810,0

(67,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50513

50513

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

98

100

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.02.2015 року у №39(2043)  бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління

ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                              О.О.Будко

26.02.2015р.

JoomShaper