ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Янв30

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 12 березня 2019 року

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)

повідомляє , що

 

Загальні збори акціонерів відбудуться 12 березня 2019 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться 12 березня 2019 року з 15.30 до 15.45 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 05 березня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Головою лічильної комісії обрати - Альперіну Олену Миколаївну,Секретарем – Зуб Надію Геннадіївну.

  1. Обрання голови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем - Оксак Вікторію Анатоліївну.

  1.  Затвердження порядку денного і регламенту.

Проект рішення: Затвердити запропонований  порядок  проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос, та бюлетенями кумулятивного голосування з питання обрання членів Правління та Ревізійної комісії.

  1. Затвердження звіту Правління за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності на 2019 рік

  1. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2018 рік ― затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2019 році використати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибудку звітного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати  та не виплачувати.

  1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати повноваження Правлінню на вчинення значних правочинів граничною вартістю до 95000000 (дев’яносто п’ять мільйонів) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати повноваження на підписання цих договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.

  1. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах

Проект рішення: Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів  в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських установах строком не більше  ніж 12 місяців, в сумі, що не перевищує 2 000 000 (два мільйона) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних банківських установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу.

 

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства,  надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: проспект Свободи, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління до 20 лютого 2019 р. у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com  протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2018 р.) орієнтовно

Попередній

(2017 р.)

Усього активів

13299

12266

Основні засоби(за залишковою вартістю)

3099

2605

Довгострокові фінансові інвестиції

38

71

Запаси

7588

7188

Сумарна дебіторська заборгованість

2085

1925

Грошові кошти та їх еквіваленти

86

224

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8900

8107

Власний капітал

10289

9496

Зареєстрований статутний капітал

1111

1111

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

3010

2770

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

950

2828

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50513

50513

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

18,80704

55,98559

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                      О.І.Оксак

Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол  від 28.01.2019р. № 2

 

JoomShaper