ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Фев16

Повідомлення про проведення загальних зборів 22.03.2016

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)

повідомляє , що

 

1. Загальні збори акціонерів відбудуться 22 березня2016 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал).

2.Реєстрація акціонерів відбудеться 22 березня 2016 року з 15.30 до 15.45 годин.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 16 березня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

1.       Обранняголови  и  секретаря загальних зборів акціонерів.

2.       Обрання лічильної комісії загальних зборівакціонерів.

3.       Затвердження порядку денного і регламенту.

4.       Затвердження річного звітуПравління про фінансово-господарську діяльністьу 2015 роціта основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

5.       Затвердження річного звіту тависновкуРевізійної комісіїтовариства.

6.       Затвердження  звіту Товариства і розподілу прибуткута вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.

7.       Попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснюватиТовариство згідно з чинним Законом "Про акціонерні товариства".

 

5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
 (тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.

Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2015 р.) орієнтовно

Попередній

(2014 р.)

  Усього активів

8502

6523

  Основні засоби

2244

2470

  Довгострокові фінансові інвестиції

275

275

  Запаси

3575

2580

  Сумарна дебіторська заборгованість

1065

984

  Грошові кошти та їх еквіваленти

786

48

  Нерозподілений прибуток

5464

4646

  Власний капітал

6853

6035

  Статутний капітал

1111

1111

  Довгострокові зобов'язання

-

-

  Поточні зобов'язання

1648

488

  Чистий прибуток (збиток)

899

810

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

50513

50513

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду       (шт.)

-

-

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних         акцій протягом періоду

-

-

  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

92

98

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.02.2016 року у №30  бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління

ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                               О.І.Оксак

16.02.2016р.

 

JoomShaper