Повідомлення про проведення зборів 2022

Приватне акціонерне товариство

“Науково-технічний центр “Інформаційні системи”

(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4)

повідомляє , що

Загальні збори акціонерів відбудуться 15 березня 2022 року о 15.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 4, НТЦ (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів відбудеться 15 березня 2022 року з 14.30 до 14.45 годин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 09 березня 2022 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного.

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: головою лічильної комісії – Альперіну Олену Миколаївну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.

  1. Обрання голови и секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства головою зборів обрати Мітюкову Олену Володимирівну, секретарем – Оксак Вікторію Анатоліївну.

  1.  Затвердження порядку денного і регламенту.

Проект рішення: Затвердити запропонований  порядок  проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 10 хв., та на запитання до 5 хв. Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

  1. Затвердження звіту Правління за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік. Затвердити основні напрямки діяльності на 2022 рік

  1. Затвердження річного звіту та висновку Ревізійної комісії товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства і розподілу прибутку та вирішення питання про виплату дивідендів за 2021 рік. Затвердження річної інформації Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2021 рік ― затвердити. За поточними результатами фінансової діяльності в 2022 році використовувати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибутку звітного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати  та не виплачувати.Річну інформацію Товариства за 2021 рік – затвердити.

  1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

  1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати повноваження Правлінню на вчинення значних правочинів граничною вартістю до 95000000 (дев’яносто п’ять мільйонів) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати повноваження на підписання цих договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

  1. Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах.

Проект рішення: Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів  в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських та кредитних установах строком не більше  ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

Представникам акціонерів-юридичних осіб додатково, згідно законодавства,  надати належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.is-ntc.com.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ “Науково-технічний центр “Інформаційні системи”, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор з ІТ Райський Олександр Юхимович.

У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  чергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення чергових  Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Адреса, за якою акціонери Товариства можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства: 39600, м. Кременчук, проспект Свободи, 4, ПрАТ “Науково-технічний центр “Інформаційні системи”.

Станом на 24 годину 02.02.2022 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить – 50513 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 50513 шт.

Результати загальних зборів акціонерів будуть розміщені на веб-сайті Товариства : www.is-ntc.com  протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Телефон для довідок: (0536) 76-50-15

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

(тис.грн.)

Найменування показника Період
Звітний (2021 р.) орієнтовно Попередній(2020 р.)
Усього активів 21341 19700
Основні засоби(за залишковою вартістю) 4261 4028
Запаси 12057 11552
Сумарна дебіторська заборгованість 3315 1907
Гроші та їх еквіваленти 369 797
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9579 9257
Власний капітал 10968 10646
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1111 1111
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 459
Поточні зобов’язання і забезпечення 10372 8595
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 323 293
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50513 50513
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 6,39439 5,80049

Затверджено Правлінням ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» Протокол  № 2  від  09 лютого 2022р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління –директор ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                      О.І.Оксак

Завантажити цей документ можна тут …

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …

Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …