ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Фев26

Розкриття особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"

2. Код за ЄДРПОУ

24560488

3. Місцезнаходження

39600, Кременчук, проспект Свободи, будинок 4

4. Міжміський код, телефон та факс

(0536) 74-11-37 (0536) 79-61-30

5. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.is-ntc.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

II. Текст повідомлення

Громадська органiзацiя "Фонд соцiального захисту "Злагода",( код за ЄДРПОУ 23814679, мiсцезнаходження: Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, 4, голова правлiння Оксак Олег Iванович) згiдно Статуту та рiшення Загальних зборiв та Правлiння прийняла рiшення виступити учасником (спiвзасновником) нової юридичної особи ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» та передати в рахунок своєї частки до статутного капiталу ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» ( код за ЄДРПОУ 41473418, мiсцезнаходження: Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи, 4, офiс 3, директор Оксак Олег Iванович) вклад у виглядi цiнних паперiв ПрАТ НТЦ «IНФОРМСИСТЕМИ» у розмiрi 27088 штук (53,625799%).

Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборах акцiонерного товариства станом на 19.02.2018 року (отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 20.02.2018 року), ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» є власником 53.625799% акцiй ПрАТ НТЦ «IНФОРМСИСТЕМИ".

Засновники ГО "Фонд соцiального захисту "Злагода" є засновниками ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» є афiлiйованою особою до ГО "Фонд соцiального захисту "Злагода" та вже є власником контрольного пакета акцiй ПрАТ НТЦ «IНФОРМСИСТЕМИ» . Згiдно частини дев’ятої статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства» положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй акцiонерного товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй товариства, у разi якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цiєї статтi вже є власником контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 53.625799% (27088 шт).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 0% (0шт.).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 53.625799% (27088 шт голосуючих акцiй).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 0 % (0 шт. голосуючих акцiй ).

Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборах акцiонерного товариства станом на 19.02.2018 року (отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 20.02.2018 року), ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» є власником 53.625799% акцiй ПрАТ НТЦ «IНФОРМСИСТЕМИ".

Засновники ГО "Фонд соцiального захисту "Злагода" є засновниками ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ», ТОВ «ЄВРОАВТОМАТИЗАЦIЯ» є афiлiйованою особою до ГО "Фонд соцiального захисту "Злагода" та вже є власником контрольного пакета акцiй ПрАТ НТЦ «IНФОРМСИСТЕМИ» . Згiдно частини дев’ятої статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства» положення цiєї статтi не поширюються на особу (осiб, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання акцiй акцiонерного товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй товариства, у разi якщо така особа на дату, передбачену частиною першою цiєї статтi вже є власником контрольного пакета акцiй з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їй та/або її афiлiйованим особам.

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакету акцiй - 0% (0шт.).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй – 53.625799% (27088 шт).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакету акцiй – 0 % (0 шт. голосуючих акцiй ).

Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакету акцiй - 53.625799% (27088 шт голосуючих акцiй).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Оксак Олег Iванович

Голова правлiння-директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

20.02.2018

(дата)

 

JoomShaper