ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Март13

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.03.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння-директор

 

 

 

Оксак Олег Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

13.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

39600, м.Кременчук, проспект СВОБОДИ, буд.4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

24560488

5. Міжміський код та телефон, факс

(0536)741386 (0536)765070

6. Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 
 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

- -

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.is-ntc.com

в мережі Інтернет

13.03.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

12.03.2019

95000

13299

714.34

Зміст інформації:

12.03.2019 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ" було прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть укладатись Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких є: укладання договорiв страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж i придбання товарiв, нерухомостi, купiвлi-продажу цiнних паперiв, рухомого або нерухомого майна, активiв, обмiну, оренди, позики, доручення, банкiвського вкладу, гарантiї, кредиту i iнших правових дiй, пов’язаних з предметом дiяльностi Товариства або веденням його господарської дiяльностi граничною вартiстю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо пiдписання цих правочинiв Головi Правлiння -директору Товариства Оксаку Олегу Iвановичу у вiдповiдностi до Статуту. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить13299 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) становить 714.34%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 50513 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 50513 штук та "проти" - 0 штук.

 

Завантажити цей документ можна тут ...

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут ...

JoomShaper